Általános értékesítési és szállítási feltételek

Tekintse meg az Általános értékesítési és szállítási feltételeinket!

A jelen ártájékoztatóban szereplő Cora Seeds zöldségfajták vetőmagjait, a Cora Seeds cég eredeti csíravédő kiszerelésében hozzuk forgalomba. A forgalmazott vetőmagok megfelelnek az 55/2002. sz. EU direktívának valamint a 2003. évi I.II. Vetőmagtörvény és az 50/2004 (IIV. 22) FVM rendelet előírásainak, és a géntechnológiával módosított szervezetet, vagy abból előállított terméket nem tartalmaznak.

1.       Általános feltételek

1.1    A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek minden, Vitalita Seeds Kft (a továbbiakban: Eladó) és Vevő közötti ajánlatra és megállapodásra, feltéve hogy a felek között egyéb eltérő kikötések és feltételek alkalmazásáról szóló írásos megállapodás nem született.

2.       Ajánlatok, megállapodások és árak

2.1    Eladó ajánlatai kötelezettség nélküliek, az ajánlat annak elfogadásától számított 3 munkanapon belül visszavonható. Az ajánlatban, árjegyzékben feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) és a szállítás költségét. Az Eladó fenntartja magának a jogot az árak időszakos módosítására. Új árlista kibocsátásával a korábbi árak érvényüket vesztik.

2.2    Amennyiben a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási egységétől vagy annak többszörösétől, az Eladó jogosult a megrendelt mennyiséget a következő szabványos csomagolási egységre kerekíteni.

3.       Szállítás

3.1    A szállítás Eladó telephelyéről értendő. Eladó köteles a szállítást a megállapodásban rögzített határidőn belül teljesíteni, ennek ellenére nem alkalmazható a szerződésszegés jogkövetkezménye vele szemben, ha a teljesítési határidőt rossz termés, közlekedési akadályok, a szállítmány elvesztése vagy hatósági intézkedések folytán nem képes betartani. Ebben az esetben Eladó jogában áll a Vevővel kötött szerződéstől részben vagy egészben – kártérítés fizetése nélkül – elállni. A mindenkori szállítási költség, beleértve a részszállítások költségeit is – eltérő megállapodás hiányában – a Vevőt terheli.

3.2    Eladó jogosult a vetőmag részletekben való szállítására. Részszállítások esetében az Eladónak jogában áll az egyes részszállításokat külön-külön leszámlázni.

4.       Tulajdonjog

4.1    Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonát képezik, míg Vevő a teljes vételárat ki nem egyenlíti. Vevő nincs felhatalmazva arra, hogy a termékeket elzálogosítsa, vagy bármilyen más ezekre vonatkozó követelést elismerjen.

5.       Fizetés, fizetési feltételek

5.1    Amennyiben a Felek másképpen nem állapodnak meg, a fizetés utánvétel esetén az áru átvételekor, átutalás esetén a számla összegétől függően a számla keltétől számított 10 napon belül esedékes. A számlát akkor kell határidőben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírják Eladó bankszámláján, legkésőbb a számlában feltüntetett fizetési határidő utolsó napján. Amennyiben a vevő fenti határidőt túllépi, késedelmi kamatot tartozik Eladó felé megfizetni. A fizetési késedelem időtartamára az Eladó fenntartja a jogot, hogy leállítsa a Vevő felé történő további szállításokat a késedelembe esés jogkövetkezménye nélkül.

5.2    Amennyiben a Vevő felszámolási, illetve csődeljárás hatálya alá kerül, valamint ezek hiányában is a Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Vevő Eladóval szembeni fizetési kötelezettségei azonnal esedékessé válnak. Eladó ebben az esetben jogosult arra, hogy azonnali hatállyal felmondja a Vevővel kötött minden megállapodását, illetve elálljon azoktól anélkül, hogy az ezekből eredő bármilyen kártérítési igényéről lemondana.

5.3    Amennyiben a felek részfizetésben állapodnak meg és a Vevő elmulaszt egy részletfizetési határidőt, a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal esedékessé válik és a késedelmes fizetési jogkövetkezményei alkalmazandók. Az 5.1 pont szerint késedelemi kamat ennek megfelelően érvényesíthető. A bankköltségek minden esetben a vevőt terhelik.

5.4    Amennyiben a Vevő a kötelezettségét nem teljesíti, a behajtás valamennyi költsége – akár peren kívüli, akár bírói útra történik – a Vevőt terheli.

6.       Reklamációs feltételek

6.1    A Vevő köteles az átadás-átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni a vásárolt termékeket, annak megállapítására, hogy az Eladó kifogástalan terméket szállított e, azaz hogy a leszállított termékek mennyisége és minősége megegyezik e a megállapodásban szereplő mennyiséggel és minőséggel - vagy amennyiben erre vonatkozóan megállapodás nem született – megfelel e a szokásos szabványnak.

6.2    A Vevő köteles az esetlegesen felmerülő hibákat, hiányosságokat annak észlelésétől számított 3 munkanapon belül az eladónak írásban bejelenteni. A bejelentésben Vevőnek fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a számla számát, az áru megnevezését és azonosító számát.

6.3    Amennyiben Vevő a hiányosságról a 6.2 pontban megállapított időtartamon belül nem tesz bejelentést, úgy ezekre a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettségtől.

6.4    Amennyiben a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérhet hivatalos vizsgálatot. A vizsgálat költségét annak a félnek kell viselnie amelyet a vizsgálat eredménye elmarasztal. A hivatalos vizsgálati szakvélemény mindkét félre nézve kötelező, nem érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen vitás ügyet a tizedik pontban hivatkozott hatóság elé terjesszék.

6.5    Hibás teljesítés esetén az eladó maximum a szállított vetőmag ellenértéke erejéig kötelezhető kártérítésre. Az eladó semmikép sem tehető felelőssé további károkért.

6.6    A Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik, minden olyan kárigényre vonatkozóan, amit az eladótól követelhet.

7.       Szavatossági jogok

7.1    Az Eladó semmilyen szavatosságot nem vállal a kedvezőtlen vagy nem megfelelő raktározási, termesztési feltételek, vagy bármely más a termék átadását követően fellépő körülmény miatt bekövetkező termésveszteségért, vagy ha a Vevő illetve harmadik személy a vetőmagot feldolgozza, kezeli vagy újra csomagolja. Eladó kifejezetten nem szavatolja azt, hogy a termék képes egy bizonyos terméseredmény elérésére. A Vevő tudomással bír arról, hogy a terméseredményt több körülmény (így pl.: termesztési technológia, időjárási körülmények, termőhelyi adottságok stb.) befolyásolja, így a terméseredmények között ugyanazon vetőmagtétel esetében is jelentős eltérések lehetnek. Amennyiben a Vevő tovább értékesítési céllal vásárolja meg a vetőmagok, úgy köteles azt megfelelő helyiségben tárolni, annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználó ugyanolyan minőségben kapja meg azokat, mint amilyen minőségben eladó leszállította őket a vevőnek.

8.       Termesztési tanácsok

8.1    Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem kötelezőek, de mindenképpen tanácsos a termesztési technológiák betartása. Eladó fajtaleírásai, termesztési ajánlásai és minden más információja, bármilyen egyéb utalása például vetési -, ültetési-, illetve szedés időre vonatkozóan a legnagyobb gondossággal került megadásra gyakorlati és kísérleti eredmények, tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Eladó semmilyen módon nem vállal felelősséget a leírások, termesztési ajánlások használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési eljárás megfelel e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.

9.       Védjegyek emblémák, és egyéb jelek használata

9.1    Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Vevő számára tilos olyan, vagy ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata, amelyeket az eladó alkalmaz a célból, hogy áruit megkülönböztesse más cégek áruitól. Ez alól kivételt képez, ha az árukat a Vevő eredeti csomagolásban veszi meg, amelyen az eladó védjegyeit, emblémáját és egyéb jeleit használják.  Eladó logóinak internetes megjelenéséhez Eladó írásbeli hozzájárulása szükséges.

10.   További felhasználás/termesztés

10.1Vevő – Eladó külön erre vonatkozó írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a leszállított árut más és/vagy bontott csomagolásban, eltérő súlyban, nagyságban vagy kiszerelésben tovább értékesíteni. Vevő nem jogosult arra, hogy a leszállított vetőmagokat szaporító anyag előállítás és/illetve reprodukálás céljára felhasználja.

11.   Vissmajor

11.1Vissmajor alatt azokat a megállapodás teljesítését akadályozó vagy gátló körülményeket értjük, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni, vagy melyek túlságosan akadályozzák vagy gátolják a teljesítést. Ide tartoznak a sztrájkok, a szükséges anyagok általános hiánya, előre nem látható termeléskiesés olyan Eladóknál és/vagy harmadik feleknél, amelyektől az eladó függ, valamint általános szállítási problémák.

11.2A Vissmajornál az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a Vissmajor 2 hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben azonban semmiféle kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

Keresse a Cora Seeds
termékeket!

Megtekintem